0

položek na
vašem seznamuO nás

Milí zákazníci, pracovní dobu přizpůsobuji sezonnosti a četnosti objednávek. K dispozici jsem minimálně pondělí až čtvrtek 11-18 hodin. Jinak dle domluvy. Na vyzkoušení společenského či svatebního obleku se prosím objednejte. Určitě najdeme společný termín. Ráda vám výjdu vstříc. Děkuji za pochopení. Těší se na vás Bětka Sutorý,

 

Ceremoni obléká pány na svatby a společenské příležitosti od r. 2008.  Mým krédem je spokojený zákazník, vysoká krejčovina, úprava na míru a profesionální jednání. Mám ráda individuální přístup k zákazníkovi. Proto se věnuji provozu salonu sama.  Vím, že v rychlé době nemáme čas na návštěvy obchodů a rádi nakupujeme online. Ale věřte, že svatební či společenský oblek na ples, Gala večer se nejlépe vybírá reálně, na živo. Jsem pánská stylistka, ale nevytvářím  jen styl. Dávám do oblékání příběh. Váš příběh! 

 

Návštěvu salonu Ceremoni si můžete rezervovat  na  tel. č.  +420 602 787 766, nebo přes kontaktní formulář. Pokud se hned nedovoláte, věnuji se právě zákazníkovi, až budu moci ráda vám zavolám.

Níže uvidíte vzor smlouvy, kterou s Vámi sepíši při uzavření objednávky obleku na pronájem.

Věci na pronájem i prodej můžete platit hotově, kartou i převodem.

číslo bankovního účtu: 43-2094420207/0100

 

V roce 2018 jsem oslavila  10 let od založení společnosti. K výročí jsem salonu, zákazníkům i sobě nadělila větší a  komfortnější prostor salonu s možností zaparkovat přímo před provozovnou. V novém Vám ráda nabídnu kávu, čaj či něco ostřejšího z vybaveného baru. Místo trapné kabinky najdete útulný pokojíček na převlékání a třešničkou na dortu je malebná předzahrádka, kde si můžete vyfotit oblek v denním světle.

Pomůžu Vám  sladit  svatební oblek k nevěstiným šatům a místu svatby, vybrat svatební košili, tak aby jste v ní vydržel celý den. Oblek i košili Vám na míru upravím. Také společně doladíme kravatu, motýlka nebo regatu, šle, boty,..... Nabízím i obleky pro ostatní svatební účastníky - svědek, svatební tatínek, host. I tyto obleky na míru upravím. V ceně pronájmu obleku jsou veškeré servisní práce.

Poradím Vám co si obléci na dress code Black Tiesmoking půjčuji ve všech velikostech, i ten Vám upravím na míru. Košile do smokingu prodávám a v ceně upravuji a připravuji na první nošení. Doplňky ke smokingu: smokingový pás, motýlek a kapesníček půjčuji i prodávám. Pánské společenské boty jen prodávám.

Moc se  na Vás těším!

Bětka Sutorý, majitelka společnostiSmlouva o nájmu movitých věcí – šatů, obleků a doplňků

č. ........................

 

uzavřená dle ust. § 2316 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, mezi

 

 

pronajímatelem: B. CEREMONI s.r.o.

se sídlem Brno, Kotlářská 29, PSČ 602 00

IČ: 282 82 256

zastoupená jednatelkou Bětuší Sutorý

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, odd. C, vl. 58458

 

a

 

nájemcem: paní/panem ………………………………

nar.: ………………

bytem: ………………………………

telefon: ………………

 

 

I.

Úvodní ustanovení

Pronajímatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, odd. C, vl. 58458 s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – s živnostenským oprávněním Pronájem a půjčování věcí movitých.

 

II.

Předmět nájmu

Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci do nájmu následující movité věci a nájemce od něj tyto movité věci do nájmu přijímá, a to za níže specifikované nájemné za celou dobu nájmu:

 

 

VĚC

 

 

NÁJEMNÉ (v Kč)

 

 

HODNOTA VĚCI

(v Kč)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUČET

 

 

 

 

Nájemce je oprávněn užívat pronajaté movité věci výlučně sám a osobně, není oprávněn dát pronajaté movité věci do podnájmu.

 

 

 

 

III.

Doba nájmu

Pronajímatel je povinen přenechat pronajaté movité věci do nájmu nájemci v jeho provozovně v Brně, Kotlářská 29 v den, který si obě smluvní strany sjednaly jako den předání pronajatých movitých věcí pronajímatelem nájemci (dále jen „den předání věcí“).

Dnem předání věcí je den: ………………

Nájem se sjednává na dobu určitou, a to do dne předání věci do ……………… (dále jen „den skončení nájmu“).

Nájemce je povinen vrátit pronajaté movité věci pronajímateli v jeho provozovně v Brně, Kotlářská 29 v den skončení nájmu v době od …….. hod. do …….. hod.

Nájemce je oprávněn vrátit pronajímateli pronajaté movité věci mimo provozovnu nebo mimo stanovenou dobu jen po předchozí dohodě s pronajímatelem.

 

IV.

Nájemné

Nájemné specifikované v čl. II. této smlouvy za celou dobu nájmu zaplatí nájemce pronajímateli takto:

 • zálohu na nájemné ve výši ……………… Kč, uhradí nájemce pronajímateli při podpisu této smlouvy, což obě smluvní strany svými podpisy na této smlouvě potvrzují,

 • doplatek nájemného ve výši ……………… Kč, je nájemce povinen uhradit pronajímateli nejpozději v den předání věcí.

 

V.

Ostatní ujednání a smluvní pokuty

 1. Nájemce se zavazuje uhradit při pozdním vrácení pronajatých movitých věcí pronajímateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou pozdě vrácenou pronajatou movitou věc a za každý započatý kalendářní den po dni skončení nájmu.

 2. Nájemce se dále zavazuje uhradit jím způsobené poškození pronajatých movitých věcí při jejich vrácení.

 3. Nájemce se zavazuje při ztrátě nebo jím způsobeném úplném zničení pronajatých movitých věcí uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši hodnoty věci specifikované v čl. II. této smlouvy a dále je zavazuje nahradit pronajímateli škodu, kterou mu působil.

 

VI.

Odstupné

Odstoupí-li jedna ze smluvních stran od této smlouvy, zavazuje se uhradit druhé smluvní straně odstupné v částce ve výši 500,- Kč.

Odstoupí-li jedna ze smluvních stran od této smlouvy v době kratší než 14 dní přede dnem předání věcí, zavazuje se uhradit druhé smluvní straně odstupné v částce ve výši 1.000,- Kč.

 

VII.

Závěrečná ujednání

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že jí porozuměly a že tato představuje jejich skutečnou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

 

 

V Brně dne ……………….

 

 

 

 

 

______________________________ ______________________________

pronajímatel nájemce


 • Bětka Sutorý

  Bětka Sutorý

 • interiér

  interiér

 • zde zkoušíme

  zde zkoušíme

 • zde měříme

  zde měříme

 • žakety

  žakety

 • drobný sortiment

  drobný sortiment

 • široká barevná škála obleků

  široká barevná…

 • komfort pro zákazníky

  komfort pro…

 • půvabná předzahrádka

  půvabná…

 • kravaty, motýlky,šle,...

  kravaty,…

 • košile,...

  košile,...